Gwarancja zapłaty czyli jak zabezpieczyć terminowe wynagrodzenie za roboty budowlane.


Utrata płynności finansowej firmy, spowodowana zatorami płatniczymi, może prowadzić do jej
upadłości. Szczególnie jednak narażone są na nią firmy z branży budowlanej. Dlatego też
ustawodawca zdecydował się na specjalne zabezpieczenie roszczeń wykonawców wynikających z
umów o roboty budowlane. Takim też zabezpieczeniem jest regulacja dotycząca możliwości żądania przez wykonawcę gwarancji zapłaty wynagrodzenia zawarta w art. 649(1) – 649(5) Kodeksu
cywilnego.


W celu zabezpieczenia terminowej płatności wynagrodzenia wykonawca jest uprawiony do żądania
przedstawienia przez inwestora gwarancji zapłaty. Gwarancja ta jest udzielana przez bank, bądź też
ubezpieczyciela inwestora. Uprawnia ona beneficjenta gwarancji – wykonawcę – do żądania od
gwaranta kwoty, na jaką opiewa gwarancja, w przypadku, gdy inwestor nie wywiąże się ze
zobowiązań nią zabezpieczonych. Rozwiązanie to pozwala uchronić wykonawcę przed koniecznością
występowania na drogę sądową w celu dochodzenia należnego mu wynagrodzenia, tym samym zabezpiecza płynność finansową wykonawcy.


Z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty wykonawca ma prawo wystąpić na każdym etapie
zaawansowania prac będących przedmiotem umowy o roboty budowlane. Prawo to ma charakter
bezwarunkowy, tzn. nie jest uzależnione od zaistnienia jakichkolwiek przesłanek, np. wystąpienia
zdarzenia podważającego wypłacalność inwestora. Bez znaczenia pozostaje również czy umowa o
roboty budowlane została zawarta z podmiotem prywatnym w oparciu o przepisy kodeksowe, czy też
z podmiotem publicznym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo do wystąpienia przez
wykonawcę z żądaniem udzielenia gwarancji nie może zostać wyłączone lub ograniczone w treści
umowy zawartej przez strony.


Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn
inwestora. W przypadku, gdy inwestor nie udzieli wykonawcy żądanej gwarancji zapłaty, wykonawca
jest uprawniony do odstąpienia od umowy o roboty budowlane z winy inwestora. Pociągać może to
za sobą rozmaite skutki, w zależności od zawartej przez strony umowy, takie jak konieczność zapłaty
kary umownej na rzecz wykonawcy, czy też zapłaty wynagrodzenia wykonawcy mimo niewykonania
robót budowlanych.


Należy jednak pamiętać, iż termin na udzielenie przez inwestora gwarancji zapłaty nie może być
krótszy niż 45 dni, a koszty udzielenia gwarancji obciążają inwestora oraz wykonawcę w równych
częściach.

Kancelaria Adwokacka Ryszard Kalisz zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotom z branży
budowlanej. Doradzamy wielu firmom budowlanym wspierając je m.in. w negocjacjach z
kontrahentami czy na etapie przetargowym. Reprezentujemy przedsiębiorców przed organami
administracji publicznej oraz w sporach przed sądami powszechnymi. Nasze działania cechuje
najwyższy poziom merytoryczny oparty na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.