Specjalizacje

Adwokat Ryszard Kalisz posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych. Wielokrotnie pełnił funkcję arbitra w postępowaniach toczących się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Reprezentujemy również klientów przy prowadzeniu sporów arbitrażowych, w tym przy sporach w arbitrażu inwestycyjnym. Prowadzimy postępowania przed sądami państwowymi w sprawach o uznanie lub stwierdzanie wykonalności krajowych i zagranicznych wyroków arbitrażowych oraz w sprawach o uchylenie wyroków arbitrażowych. Wspieramy naszych klientów we wszystkich aspektach i na każdym etapie również w arbitrażu międzynarodowym.

Na zlecenie Klientów projektujemy i negocjujemy umowy spółek jak również umowy typu joint – venture. Sporządzamy umowy wspólników, regulaminy prac zarządu i inne dokumenty wewnątrzorganizacyjne.

Rejestrujemy oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, a także fundacje i stowarzyszenia. Doradzamy w sprawach związanych z łączeniem spółek. Wspierany naszych Klientów przy sprzedaży i kupnie udziałów lub całych przedsiębiorstw.

Na zlecenie Klientów przeprowadzamy badania due diligence prawne i prawno-podatkowe. Planujemy i wdrażamy plan restrukturyzacji przedsiębiorstw, również w zakresie zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej. Wspieramy w procesie upadłości bądź likwidacji działalności.

Wspieramy twórców oraz nabywców majątkowych praw autorskich. Sporządzamy umowy sprzedaży autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne etc. Przeprowadzamy audyty umów w kontekście praw autorskich, wdrażamy instrukcje zarządzania prawami autorskimi.

Specjalizujemy się umowach nie tylko z branży kreatywnej ale również technologicznej. Pomagamy przy rejestracji znaków towarowych. Bardzo ważnym aspektem naszych zainteresowań pozostają kwestie optymalizacji podatkowych obrotu prawami autorskimi. Chronimy autorów przed nieuczciwym wykorzystaniem ich twórczości na etapie przedsądowym oraz w ramach wytoczonych procesów sądowych.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa rynku kapitałowego m.in. na płaszczyźnie obowiązków informacyjnych oraz notyfikacyjnych spółek publicznych i ich akcjonariuszy, emitentów, instytucji finansowych oraz innych uczestników rynku kapitałowego.

Reprezentujemy akcjonariuszy w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego oraz doradzamy przy transakcjach inwestycyjnych na rynkach kapitałowych w związku z kwestiami podatkowymi oraz wypełnianiem wymogów regulacyjnych. Wspieramy proces dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.

Doradzamy Klientom w zakresie egzekwowania od dziennikarzy obowiązków związanych z przekazywanymi informacjami. Wspieramy od strony prawnej zwalczanie skutków czarnego PR-u. Analizujemy możliwość wykorzystania pozyskanych materiałów od strony autorskich praw osobistych i majątkowych w działalności PR.

Sporządzamy sprostowania oraz wnioski o publikację sprostowań prasowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych, a także w sprawach karnych o zniewagę i zniesławienie. Sporządzamy wnioski o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach toczących się w trybie wyborczym.

Wspieramy Klientów w zakresie postępowań przygotowawczych przed policją i prokuraturą, a także przed organami skarbowymi oraz urzędami celnymi. Zapewniamy reprezentację oskarżonych, obwinionych i pokrzywdzonych w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach wykonawczych.

Reprezentujemy Klientów w ramach postępowań dyscyplinarnych. Wsparcie obejmuje również udział w inicjowanych czynnościach procesowych. Z uwagi na nasze doświadczenie ww. wsparcie obejmuje również sprawy z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, naruszeń prawa własności przemysłowej czy odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego (white-collar crime), w tym spraw dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Zapewniamy ocenę ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego z perspektywy prawnokarnej. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowań karnych oraz karno–skarbowych przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego.

Wspieramy naszych klientów w sprawach z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych. W szczególności prowadzimy sprawy:

 • rozwodowe,
 • separacyjne,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie ojcostwa, 
 • ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • rozstrzygające w istotnych sprawach dziecka.

 

Wyżej wymienione sprawy prowadzimy również w zakresie transgranicznym. Kancelaria specjalizuje się także w sprawach o:

 • podział majątku,
 • zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów – zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami,
 • rozliczenia majątkowe w ramach konkubinatu.

 

Podczas prowadzenia wyżej wymienionych spraw wspieramy naszych klientów w przejściu przez często trudne emocjonalnie posiedzenia, chroniąc ich przed różnego rodzaju niedogodnościami zachowując przy tym całkowitą dyskrecję.

Nasza pomoc w tym zakresie dotyczy m.in. obsługi transakcji zakupu i sprzedaży mienia znacznej wartości (udziałów w spółkach, nieruchomości itp.), kwestii związanych z delikatnymi sprawami rodzinnymi, jak również podatków.

Doradzamy także w zakresie zabezpieczenia majątku posiadanego przez naszych Klientów i ich rodziny. Wykonując wszelkie usługi dla Klientów pamiętamy o ich bezpieczeństwie. Zapewniamy także najwyższy poziom dyskrecji. Szczególną wagę przywiązujemy do budowania wieloletnich relacji z Klientem, opartych na zaufaniu oraz jakości naszych usług.

Wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, także poza granicami RP. Przystępując do prowadzenia tego rodzaju spraw, zawsze poznajemy specyfikę branży i uwarunkowania biznesowe. Prowadzone przez nas spory gospodarcze obejmują m.in. sprawy:

 • o zapłatę,
 • związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
 • postępowania odszkodowawcze,
 • postępowania o realizację zabezpieczeń.