Odroczenie kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest instytucją regulowaną przez Kodeks karny wykonawczy. Stanowi odstępstwo od zasady bezzwłocznego wykonania kary orzeczonej wyrokiem sądu. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może zostać rozpoznany wyłącznie w przypadku, gdy skazany nie rozpoczął wykonywania kary pozbawienia wolności.