Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że KANCELARIA ADWOKACKA RYSZARD KALISZ (dalej: Kancelaria), z siedzibą w Warszawie (01-171 Warszawa) przy ul. Młynarskiej 48, przetwarza Twoje dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych oraz serwisów internetowych Kancelarii oraz elektronicznej poczty Kancelarii.


Wobec powyższego informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKACKA RYSZARD KALISZ zwana dalej również: “Administratorem”.


Z Administratorem możesz skontaktować się korespondencyjnie pisząc na adres: Kancelaria Adwokacka Ryszard Kalisz, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa, za pośrednictwem e-mail: maja.zuczkowska@ryszardkalisz.com lub telefonicznie pod numerem +48 601-884-411.


Jeśli po raz pierwszy kontaktujesz się z naszą Kancelarią pisząc na adres naszej firmowej poczty elektronicznej, informacje podane przez Ciebie mailowo znajdują się tylko na skrzynkach pocztowych naszych pracowników, a Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Twojej osoby (kwalifikujemy podane dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia z Tobą korespondencji. Robimy to ze względu na nasz uzasadniony interes lub w związku z tym, że jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej. Takie dane przetwarzamy przez okres maksymalnie 3 miesięcy, a później – o ile nie dojdzie pomiędzy nami do zawarcia umowy – są one kasowane. Podanie przez Ciebie w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi nam prowadzenie z Tobą korespondencji.


Jeśli jesteś już naszym Klientem lub Kontrahentem (świadczymy na Twoją rzecz usługi prawne, lub nabywamy od Ciebie Twoje towary lub usługi) przetwarzamy Twoje dane dla celów związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy, a także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków, odpowiadania na reklamację) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia nam realizacji na Twoją rzecz usług prawnych. Takie dane będą przechowywane przez nas nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym zrealizowaliśmy Umowę.


Wszystkie dane, które przetwarzamy mogą zostać przekazane organom, instytucjom i osobom związanym z prowadzonymi dla Ciebie usługami prawnymi (sąd, urzędy, strona przeciwna i jej pełnomocnik, organy ścigania itd.), organom podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, firmom kurierskim i obsługujących płatności oraz prawnikom współpracujący z nami przy świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.